Tarsago Slovensko, s.r.o.
Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

V týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú stanovené podmienky, za ktorých spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 862 394, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 29299/B (ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach len "predávajúci") predáva tovar užívateľom internetových stránok www.vyhrajhru.sk (ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach len "kupujúci").

Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Na internetových stránkach www.vyhrajhru.sk sú kupujúcim ponúknuté produkty predávajúceho. Pri ponúkanom tovare je uvedená jeho stručná charakteristika a kúpna cena vrátane DPH a nákladov na doručenie (poštovné a balné). Ak si kupujúci chce tento tovar objednať, vyplní, resp. potvrdí osobné údaje v online formulári a na stránke s ponukou vybraného tovaru klikne na tlačidlo "ÁNO". Týmto si kupujúci daný tovar záväzne objednáva. Na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená vo vstupnom formulári, bude odoslaný e-mail, v ktorom predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. Potvrdenie bude odoslané bezprostredne po uskutočnení objednávky. Potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci kúpnu zmluvu (teda objednávku a jej potvrdenie) archivuje v elektronickej podobe počas obdobia 5 rokov. Počas archivácie nie je kúpna zmluva prístupná kupujúcemu, kupujúci má však možnosť archivovať a reprodukovať si kúpnu zmluvu sám. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Spracovanie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú potrebné na vybavenie jeho objednávky. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 862 394. Osobné údaje budú použité na vybavenie objednávky a na výkon práv a povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy; právnym základom spracúvania je uzavretá kúpna zmluva. Príjemcami osobných údajov môžu byť sprostredkovatelia poverený prevádzkovateľom na výkon činností spojených s vybavením objednávky (napr. doručovanie tovaru). Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je dostupný na adrese: http://www.vyber.sk/ostatne/spracovatelia-dat/ Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a uspokojenie prípadných práv a povinností z kúpnej zmluvy (napr. vybavenie prípadných reklamácií). Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a doplnenie, právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie ich spracúvanie a na ich prenositeľnosť. Tieto práva je možné uplatniť na e-mailovej adrese zakaznik@tarsago.sk alebo poštou na adrese: Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava. Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (kontaktné údaje nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
Za podmienok ustanovených právnym predpisom môže spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o. využiť poskytnuté osobné údaje na to, aby svojim zákazníkom zasielala elektronickou poštou obchodné oznámenia, týkajúce sa jej vlastných podobných produktov alebo služieb. Takéto využitie svojho elektronického kontaktu má zákazník právo odmietnuť na e-mailovej adrese zakaznik@tarsago.sk alebo poštou na adrese Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava. Osobné údaje budú uložené po dobu 4 rokov od poslednej objednávky. Príjemcami osobných údajov môžu byť sprostredkovatelia poverený prevádzkovateľom na výkon činností súvisiacich so zasielaním obchodných oznámení. Aktuálny zoznam prevádzkovateľov je dostupný na adrese: http://www.vyber.sk/ostatne/spracovatelia-dat. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na ponúkanie svojich výrobkov a služieb prostredníctvom priameho marketingu. Okrem práv uvedených vyššie má zákazník tiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu svojich osobných údajov na e-mailovej adrese zakaznik@tarsago.sk alebo poštou na adrese Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava.

Doručenie tovaru

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom spoločnosti In Time, s. r. o a Slovenská pošta, a.s., na adresu uvedenú vo vstupnom formulári. Tovar je kupujúcemu obyčajne doručený do 14 pracovných dní od objednania, pokiaľ to nie je pri konkrétnom druhu tovaru uvedené ináč. Akékoľvek informácie týkajúce sa doručenia tovaru môže kupujúci získať na adrese zakaznik@tarsago.sk. V takom prípade je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v opise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci prejaví súhlas s kúpnou cenou odoslaním objednávky. V prípade, že je tovar ponúkaný so zľavou, si zákazník môže v priebehu trvania kampane objednať len jeden kus tovaru so zníženou cenou. Tovar nie je dodávaný na dobierku. K dodanému tovaru je priložená zloženka, ktorou kupujúci kúpnu cenu uhradí. Kupujúci môže zaplatiť do 14 dní od doručenia tovaru buď celú kúpnu cenu naraz, alebo na niekoľko mesačných bezúročných splátok. Prvá splátka musí byť zaplatená do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. K cene tovaru je pripočítané poštovné na základe aktuálneho cenníka, maximálna výška poštovného a balného je 4,90 €.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon“). Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky predávajúcemu, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, kupujúci realizuje odstúpenie od zmluvy písomne na adrese Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3, alebo e-mailom na adrese zakaznik@tarsago.sk.Na tento účel môže kupujúci použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze http://podmienky.rdv.sk/odstupenie_od_zmluvy.pdf. Ak kupujúci využije možnosť odstúpiť prostredníctvom tohto formulára, kupujúci obratom obdrží potvrdenie o prijatí odstúpenia. Tovar kupujúci vráti bezodkladne, najneskôr do 14 dní, odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, predávajúcemu na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru V prípade odstúpenia od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka). Vyššie uvedené platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, ktorá je za týmto účelom uvedená v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 Zákona.

Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky plynúce z vád tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záruky. Zistené chyby musia byť opísané v oznámení o reklamácii a musia tu byť uvedené informácie potrebné k identifikácii kupujúceho a reklamovaného tovaru. Kupujúci pošle reklamáciu spolu s chybným tovarom na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3. Reklamáciu môže kupujúci poslať aj na e-mailovú adresu zakaznik@tarsago.sk s tým, že chybný tovar je súčasne potrebné poslať na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3. Predávajúci vybaví reklamáciu (tj. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr do tridsiatich pracovných dní. Ak predávajúci uzná reklamáciu za dôvodnú, chybný tovar vymení za tovar bez chýb. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3, e-mailom na adrese zakaznik@tarsago.sk, alebo na telefónnom čísle 02/35 448 102. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade s § 3 ods. 1 písm. d  a g) Zákona.

Kontakty a zákaznícke centrum

Predávajúceho je možné písomne kontaktovať na adrese: Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3, prípadne e-mailom na adrese zakaznik@tarsago.sk. Telefonicky je možné informácie získať na tel. č. 02/35 448 102. Orgánom všeobecného dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia.
Pri každej komunikácii s predávajúcim uvedie kupujúci, pokiaľ je to možné, svoje zákaznícke číslo.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim na internetových stránkach www.vyhrajhru.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

2019/11